Browsed by
Tag: WiMP

Screenscrape av Øya-programmet

Screenscrape av Øya-programmet

Forskningsprosjektet Sky & Scene, hvor jeg jobber, ser blant mye annet nærmere på strømmetallene fra WiMP før, under og etter Øya-festivalen. For å gjøre dette trenger vi en liste over hvilke artister som spiller, hvilken dag de spiller og når på dagen de spiller. Før dataene kan analyseres må disse dataene være tilgjengelige i Excel-ark og i CSV-format og i databasen hvor strømmetallene finnes. Dataene må hentes og struktureres i et bestemt format.

Et godt utgangspunkt er å samle dataene i et CSV-format. CSV står for Comma separated values, kommaseparerte verdier, og er en liste hvor verdiene er for en forekomst er samlet på en linje, og hvor forekomstens data-attributter, også kalt variabler, er separert med – you guessed it – komma. Et lignende format kan du finne i Excel hvor èn forekomst finnes på èn linje, og denne forekomstens variabler oppgis i kolonner.

Finne dataene

Ok, nok om formatering. Hvor kan vi finne dataene? Et naturlig utgangspunkt er festivalens hjemmesider. På oyafestivalen.com (den engelske hjemmesiden til festivalen) finner vi et menyvalg kalt “program“, og her finner vi også programmet.

developer_menu_oyafestival
Utviklerverktøyet til Chrome kan finnes i menyen. Dette er et veldig nyttig verktøy for både web-utvikling og screen scraping

For å screen scrape programmet hjelper det lite med den visuelle presentasjonen av siden og vi må derfor se på HTML kilden. I Google Chrome finner du denne ved å høyreklikke i web-vinduet for så å klikke på “vis sidekilde”, her kan vi finne HTML-koden. Eventuelt kan du kopiere denne lenken inn i din Chrome browser: “view-source:http://oyafestivalen.com/program/#all

Dersom du gikk inn i kildekoden vil du se at listen med artister mangler. Hvorfor? Jo, fordi listen er ganske lang og benyttes av flere kilder lastes ikke listen med programmet inn av selve program-siden. Den lastes inn asynkront med AJAX (Asynchronous Javascript and XML). Finn fram Chrome Developer Tools som finnes i menyen, og gå til Network fanen. Last siden igjen ved å klikke på sirkelen med pil til venstre for URL-feltet.

Her kan du se at en fil kalt getArtist.php er lastet (bilde 1), og at denne filen ikke lastes som en del av originalforespørselen vår til web-tjeneren, men istedet er lastet inn via Javascript. Dersom vi klikker for å se på hva denne URL-en leverer kan vi se at artistlisten kommer herifra. URLen til siden kan du finne ved å høyreklikke på navnet getArtist.php og så velge “copy link address”.

Når du har URLen (http://oyafestivalen.com/wp-content/themes/oya13_new/includes/ajax/program/getArtists.php) kan du kopiere denne inn i nettleser vinduet ditt. Du skal nå få en liste uten spesiell formatering som ser omtrent slik ut:

artistliste_oyafestival
Øyafestivalens artistliste hentes fra serveren asynkront for å spare tid når hovedsiden lastes. Nå har vi funnet dataene vi trenger.

OK, nå har vi funnet dataene vi trenger. Nå må vi bare finne en god måte å hente de ut fra siden. La oss ta en titt på kilden bak konsertlista. Her finner vi både dataene og strukturen vi trenger:

Dataene vi trenger, men med en annen formatering. Uansett, nå gjenstår bare hentingen og reformateringen.
Dataene vi trenger, men med en annen formatering. Uansett, nå gjenstår bare hentingen og reformateringen.

Her kan vi se at:

  1. Ytterst har vi en div-tag med klassen “table title”. Denne innleder forklaringen som står over kolonnen i visningen.
  2. Vi har en uordnet liste (ul-tag) med klassen “table”
  3. Den uordnede listen har flere barn som er satt i liste elementer (li). Disse benytter seg av HTML5 data-attributter, men disse skal vi ikke bruke i denne omgang.
  4. Hvert liste-element har et span element med klassen “name”, hvor innholdet er navnet på artisten
  5. Liste-elementet har også en klasse “scene” med scene navnet som innhold.
  6. Sist har liste-elementet også en “date” klasse med de tre første bokstavene på dagen, tre non breaking spaces (HTML syntaks:  ) og tidspunkt for konsert-start.

Her finner vi alle dataene, og formateringen er også lik for alle elementene i lista med klassen “table”.

Når vi nå har funnet datakilden kan vi begynne å trekke ut dataene for videre bruk.

Screen scrape med Ruby og Nokogiri

Vi har nå funnet kilden og da kan vi benytte oss av Ruby og biblioteket (ruby-term: gem) Nokogiri.

Før vi begynner å hente dataene må vi gjøre klart scriptet som skal hente dataene fra festivalens hjemmeside. Vi inkluderer nokogiri som skal hjelpe oss å parsere datakilden. Samtidig laster vi også inn csv-bibliotek for å skrive ut filene og open-uri for å kunne lese URI-kilden som en fil.

#!/usr/bin/ruby
# -*- encoding : utf-8 -*-

require 'nokogiri'
require 'open-uri'
require 'csv'

 

Konsert klassen

For å lagre og manipulere dataene lager vi en klasse for å lagre de fire verdiene vi trenger: artist, scene, date og datetime. Hos kilden finner vi de tre første verdiene og datetime konstruerer vi utfra date.

For klassen setter vi alle variablene vi skal benytte med en attr_accessor. Dette gjør at ruby selv genererer get og set-metoder for alle variablene listet etter funksjonen, noe som gjør at vi fritt kan hente og sette variablene fra instansene av klassen.

Vi skriver en initialize-metode, en konstruktør, som kalles når instansen opprettes. Siden vi allerede henter artist, scene og dato fra datakilden kaller vi konstruktøren med disse variablene slik at disse settes. For å oversette date til datetime, lager vi en dictionary med dagene og tilsvarende ISO-datoformat.

Legg merke til at når instans-variabelen @date settes, så gjøres det en del formatering. Fra kilden får vi datoformatet noe annerledes, så vi fjerner non-braking space, og bytter ut punktum med semikolon og sørger for at det er mellomrom mellom de tre bokstavene som angir dagen, og klokkeslettet. Når dette er gjort kaller vi en metode for å generere datetime-verdien basert på date-verdien. Vi bruker @ foran variabelnavnet for å markere at dette er en instanse-variabel.

metoden add_datetime gjør et oppslag i date_dict og bytter ut dag-bokstavene med ISO-dato, deretter henter den ut tidspunktet fra @date variabelen og interpolerer disse to verdiene til en datetime string.

Den siste metoden vi lager to_arr tar alle instanse-variablene og returnerer disse som en array. Siden CSV-funksjonen vi inkluderte tidligere kan lage en CSV-linje fra en array er dette en hendig måte å hente ut verdiene fra objektet.

 

 

class Concert
attr_accessor :artist, :scene, :date, :datetime
def initialize(artist, scene, date)
@date_dict = {'wed' => '2013-08-07' ,'thu' => '2013-08-08' ,'fri' => '2013-08-09' ,'sat' => '2013-08-10'}
@artist = artist.strip
@scene = scene.strip
@date = date.gsub(/\u00a0/, '').gsub('.',':').gsub(/([a-zA-Z]{3})(.)/,'\1 \2').strip
self.add_datetime
end

def to_arr
return [self.artist, self.scene, self.date, self.datetime]
end

def add_datetime
@datetime = "#{@date_dict[@date[0,3].downcase]} #{@date[4..9]}"
end

end

 

Lese dokumentet, hente ut dataene og lage objektene

Når vi nå har en datastruktur hvor vi kan lagre informasjonen, kan vi begynne å hente informasjonen fra internett. Aller først lager vi igjen en tom dictionary hvor vi ønsker å lagre våre konsert-objekter etterhvert som vi lager disse.

Vi bruker Nokogiris HTML klasse og lagrer denne til doc variabelen. Til denne sender vi en tekst-strøm som hentes fra URLen. Vi sender altså samme tekst som vi fikk fra getArtist.php kildekoden til Nokogiri.

Nokogiri har en utmerket methode kalt css. Denne metoden tar en CSS (Cascading Style Sheet) selektor og finner riktig element fra DOMen (Document Object Model) som Nokogiri holder. Vi ønsker å iterere over alle “.table li”-nodene (alle li-nodene under table-klassen), og gjør dette ved enkelt med .each metoden.

For hver “.table li” vi itererer over, henter vi ut innholdet av elementene som har klassene .name, .scene og .date og oppretter et objekt av Concert-klassen. Det siste vi gjør for hver iterasjon er å lagre objektet med artisten som nøkkel i vår concerts dictionary.

 

concerts = {}

doc = Nokogiri::HTML(open('http://oyafestivalen.com/wp-content/themes/oya13_new/includes/ajax/program/getArtists.php'))
doc.css('.table li').each do |el|
a = Concert.new(el.css('.name a').first.content,
el.css('.scene').first.content,
el.css('.date').first.content)
concerts[a.artist] = a
end

 

Printe objektene som CSV

Når vi har opprettet alle objektene ønsker vi å skrive ut alle variablene i disse til fil. Vi gjør dette ved å åpne en fil kalt output.csv med skrivetilgang. Deretter itererer vi igjennom alle objektene og bruker nøkkelen fra k-variabelen til å hente ut hvert enkelt objekt som finnes i vår concerts dictionary. For å kun få Øya-festivalens konserter (ikke klubb-Øya) sjekker vi at konserten fant sted på enten scenene “Enga”, “Klubben”, “Sjøsiden” eller “Vika” (Sjøsiden har feil format her som vi senere korrigerer i Excel). For hvert objekt hvis scene er inkludert blant Øya-scenene skrives det en linje til csv-fila som tar en array med verdier. Denne arrayen hentes fra to_arr metoden vi skrev i Concert-klassen.

 

CSV.open("output.csv", "wb") do |csv|
concerts.each do |k,v|
csv << concerts[k].to_arr if ['Enga','Klubben','Sjøsiden','Vika'].include? concerts[k].scene
end
end

 

Sånn. Nå burde du ha en CSV med alle Øya-artistene som du kan enten importere til en database eller åpne i Excel.

Hele scriptet:

 

#!/usr/bin/ruby
# -*- encoding : utf-8 -*-

require 'nokogiri'
require 'open-uri'
require 'csv'
require 'open-uri'

class Concert
attr_accessor :artist, :scene, :date, :datetime
def initialize(artist, scene, date)
@date_dict = {'wed' => '2013-08-07' ,'thu' => '2013-08-08' ,'fri' => '2013-08-09' ,'sat' => '2013-08-10'}
@artist = artist.strip
@scene = scene.strip
@date = date.gsub(/\u00a0/, '').gsub('.',':').gsub(/([a-zA-Z]{3})(.)/,'\1 \2').strip
self.add_datetime
end

def to_arr
return [self.artist, self.scene, self.date, self.datetime]
end

def add_datetime
@datetime = "#{@date_dict[@date[0,3].downcase]} #{@date[4..9]}"
end

end

concerts = {}

doc = Nokogiri::HTML(open('http://oyafestivalen.com/wp-content/themes/oya13_new/includes/ajax/program/getArtists.php'))
doc.css('.table li').each do |el|
a = Concert.new(el.css('.name a').first.content,
el.css('.scene').first.content,
el.css('.date').first.content)
concerts[a.artist] = a
end

CSV.open("output.csv", "wb") do |csv|
concerts.each do |k,v|
csv << concerts[k].to_arr if ['Enga','Klubben','Sjøsiden','Vika'].include? concerts[k].scene
end
end

 

Data-wrangling: find country based on artist name

Data-wrangling: find country based on artist name

At the Clouds & Concerts project at the University of Oslo we are working with really interesting topics, based on interesting empirical data. Through our collaboration with the Norwegian streaming service provider WiMP we are together with Telenor and WiMP analysing a vast collection of data. More about the project’s data-part, also the ‘Clouds’ part of the project’s name can be found on the project’s web sites.

Artist and Country

One of the tasks at hand was to find out which country an artist came from, and whether they came from Norway or not. One way of doing this is to manually go through each artist and use preexisting knowledge about music to determine their country of origin, if stuck, use online services (aren’t we all mostly using Google as initial source of wisdom). Another alternative is to use online services first and then to use human preexisting knowledge to quality assure the final result.

On the Internet, vast amount of sources can be found. However, if you want to get the data without too much fitting, testing, and nitty gritty adaptation for every source, you have an advantage if there is as consistently structured repository you can tap from. Luckily, Metabrainz foundation has a large repository of musical meta-data known as Musicbrainz.

Below you find a script which should (partially) solve our problem by combining the data from Musicbrainz with data exported from our research data. That being said, this script is more a method than a finished product. It should be very easy adaptable, but it is an advantage if you know Python and handling CSV-files. Codeacademy has a good introduction to Python.

The core idea of the script is to take input with name and number of streams and turn them into output with name from the original datasource, number of streams from the original datasource, as well as country of origin, Musicbrainz-ID, and name parsed by Musicbrainz search engine (for initial quality assurance).

To make things simple there is only one successful output and that is if the name sent to the Musicbrainz search engine return an answer, and if that answer has a country associated with it. Be advised (that is also why I have marked the title with ‘try’), that the search engine may not return a similar result. Of that reason we also print the name of the artist we find so this later can be juxtaposed with the original name in the Excel spreadsheet (you are going to transform the CSV to Excel before reviewing aren’t you. Good tool is Google Refine). Another problem is that popular cultural phenomena, common nouns and tribute bands (probably in that order, descending) have same name. This is why a human is always needed, or semantic absolute URI associated with each phenomena. This leads me on to the last step before the code.

Other ways this could have been solved (let me know if you solve the problem in any of these ways)

The semantic way:

The data found in the Musicbrainz database is made available through a SPARQL endpoint named LinkedBrainz.If you know the right ontologies and is comfortable with performing triplestore queries, this is perhaps the most innovative and new-thinking way to solve the problem.

The Virtual Machine Postgres way:

Instead of doing a query on the server, you can be a gentleman and download the server onto your own machine. If you have VirtualBox (if you don’t have it, download it for free) you can run the server locally. An image file with the complete Musicbrainz database can be found on their webpages.

The code:

Here is the code used to solve this task. It can also be cloned from the Cloud & Concerts GitHub-page

[sourcecode language=”python”]
#!/usr/bin/python
# -*- coding:utf-8 -*-

"""
Clouds & Concerts – 2012
Ola Loevholm

Called from command line:
The script reads a file named "topp1000_artister.csv" consisting of a list of artists and then tries to find out which country each artist comes from based on the name.
The name is given in the second column of the CSV file.

Called as a module:
The method getCountry() takes an artist name and checks this with musicbrainz seach engine. Returns the country if a) artist is found through the search engine b) artist has a country associated to the profile

"""

import sys, urllib, string, csv, time
import xml.etree.ElementTree as ET

# Loads a dictionary with ISO 3166-1 abbreviations and countries
COUNTRIES = {"AF":"AFGHANISTAN","AX":"ÅLAND ISLANDS","AL":"ALBANIA","DZ":"ALGERIA","AS":"AMERICAN SAMOA","AD":"ANDORRA","AO":"ANGOLA","AI":"ANGUILLA","AQ":"ANTARCTICA","AG":"ANTIGUA AND BARBUDA","AR":"ARGENTINA","AM":"ARMENIA","AW":"ARUBA","AU":"AUSTRALIA","AT":"AUSTRIA","AZ":"AZERBAIJAN","BS":"BAHAMAS","BH":"BAHRAIN","BD":"BANGLADESH","BB":"BARBADOS","BY":"BELARUS","BE":"BELGIUM","BZ":"BELIZE","BJ":"BENIN","BM":"BERMUDA","BT":"BHUTAN","BO":"BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF","BQ":"BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA","BA":"BOSNIA AND HERZEGOVINA","BW":"BOTSWANA","BV":"BOUVET ISLAND","BR":"BRAZIL","IO":"BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY","BN":"BRUNEI DARUSSALAM","BG":"BULGARIA","BF":"BURKINA FASO","BI":"BURUNDI","KH":"CAMBODIA","CM":"CAMEROON","CA":"CANADA","CV":"CAPE VERDE","KY":"CAYMAN ISLANDS","CF":"CENTRAL AFRICAN REPUBLIC","TD":"CHAD","CL":"CHILE","CN":"CHINA","CX":"CHRISTMAS ISLAND",
"CC":"COCOS (KEELING) ISLANDS","CO":"COLOMBIA","KM":"COMOROS","CG":"CONGO","CD":"CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE","CK":"COOK ISLANDS","CR":"COSTA RICA","CI":"CÔTE D’IVOIRE","HR":"CROATIA","CU":"CUBA","CW":"CURAÇAO","CY":"CYPRUS","CZ":"CZECH REPUBLIC","DK":"DENMARK","DJ":"DJIBOUTI","DM":"DOMINICA","DO":"DOMINICAN REPUBLIC","EC":"ECUADOR","EG":"EGYPT","SV":"EL SALVADOR","GQ":"EQUATORIAL GUINEA","ER":"ERITREA","EE":"ESTONIA","ET":"ETHIOPIA","FK":"FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)","FO":"FAROE ISLANDS","FJ":"FIJI","FI":"FINLAND","FR":"FRANCE","GF":"FRENCH GUIANA","PF":"FRENCH POLYNESIA","TF":"FRENCH SOUTHERN TERRITORIES","GA":"GABON","GM":"GAMBIA","GE":"GEORGIA","DE":"GERMANY","GH":"GHANA","GI":"GIBRALTAR","GR":"GREECE","GL":"GREENLAND","GD":"GRENADA","GP":"GUADELOUPE","GU":"GUAM","GT":"GUATEMALA","GG":"GUERNSEY","GN":"GUINEA","GW":"GUINEA-BISSAU","GY":"GUYANA","HT":"HAITI","HM":"HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS",
"VA":"HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)","HN":"HONDURAS","HK":"HONG KONG","HU":"HUNGARY","IS":"ICELAND","IN":"INDIA","ID":"INDONESIA","IR":"IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF","IQ":"IRAQ","IE":"IRELAND","IM":"ISLE OF MAN","IL":"ISRAEL","IT":"ITALY","JM":"JAMAICA","JP":"JAPAN","JE":"JERSEY","JO":"JORDAN","KZ":"KAZAKHSTAN","KE":"KENYA","KI":"KIRIBATI","KP":"KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF","KR":"KOREA, REPUBLIC OF","KW":"KUWAIT","KG":"KYRGYZSTAN","LA":"LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC","LV":"LATVIA","LB":"LEBANON","LS":"LESOTHO","LR":"LIBERIA","LY":"LIBYA","LI":"LIECHTENSTEIN","LT":"LITHUANIA","LU":"LUXEMBOURG","MO":"MACAO","MK":"MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF","MG":"MADAGASCAR","MW":"MALAWI","MY":"MALAYSIA","MV":"MALDIVES","ML":"MALI","MT":"MALTA","MH":"MARSHALL ISLANDS","MQ":"MARTINIQUE","MR":"MAURITANIA","MU":"MAURITIUS","YT":"MAYOTTE","MX":"MEXICO","FM":"MICRONESIA, FEDERATED STATES OF",
"MD":"MOLDOVA, REPUBLIC OF","MC":"MONACO","MN":"MONGOLIA","ME":"MONTENEGRO","MS":"MONTSERRAT","MA":"MOROCCO","MZ":"MOZAMBIQUE","MM":"MYANMAR","NA":"NAMIBIA","NR":"NAURU","NP":"NEPAL","NL":"NETHERLANDS","NC":"NEW CALEDONIA","NZ":"NEW ZEALAND","NI":"NICARAGUA","NE":"NIGER","NG":"NIGERIA","NU":"NIUE","NF":"NORFOLK ISLAND","MP":"NORTHERN MARIANA ISLANDS","NO":"NORWAY","OM":"OMAN","PK":"PAKISTAN","PW":"PALAU","PS":"PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED","PA":"PANAMA","PG":"PAPUA NEW GUINEA","PY":"PARAGUAY","PE":"PERU","PH":"PHILIPPINES","PN":"PITCAIRN","PL":"POLAND","PT":"PORTUGAL","PR":"PUERTO RICO","QA":"QATAR","RE":"RÉUNION","RO":"ROMANIA","RU":"RUSSIAN FEDERATION","RW":"RWANDA","BL":"SAINT BARTHÉLEMY","SH":"SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA","KN":"SAINT KITTS AND NEVIS","LC":"SAINT LUCIA","MF":"SAINT MARTIN (FRENCH PART)","PM":"SAINT PIERRE AND MIQUELON","VC":"SAINT VINCENT AND THE GRENADINES",
"WS":"SAMOA","SM":"SAN MARINO","ST":"SAO TOME AND PRINCIPE","SA":"SAUDI ARABIA","SN":"SENEGAL","RS":"SERBIA","SC":"SEYCHELLES","SL":"SIERRA LEONE","SG":"SINGAPORE","SX":"SINT MAARTEN (DUTCH PART)","SK":"SLOVAKIA","SI":"SLOVENIA","SB":"SOLOMON ISLANDS","SO":"SOMALIA","ZA":"SOUTH AFRICA","GS":"SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS","SS":"SOUTH SUDAN","ES":"SPAIN","LK":"SRI LANKA","SD":"SUDAN","SR":"SURINAME","SJ":"SVALBARD AND JAN MAYEN","SZ":"SWAZILAND","SE":"SWEDEN","CH":"SWITZERLAND","SY":"SYRIAN ARAB REPUBLIC","TW":"TAIWAN, PROVINCE OF CHINA","TJ":"TAJIKISTAN","TZ":"TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF","TH":"THAILAND","TL":"TIMOR-LESTE","TG":"TOGO","TK":"TOKELAU","TO":"TONGA","TT":"TRINIDAD AND TOBAGO","TN":"TUNISIA","TR":"TURKEY","TM":"TURKMENISTAN","TC":"TURKS AND CAICOS ISLANDS","TV":"TUVALU","UG":"UGANDA","UA":"UKRAINE","AE":"UNITED ARAB EMIRATES","GB":"UNITED KINGDOM","US":"UNITED STATES",
"UM":"UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS","UY":"URUGUAY","UZ":"UZBEKISTAN","VU":"VANUATU","VE":"VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF","VN":"VIET NAM","VG":"VIRGIN ISLANDS, BRITISH","VI":"VIRGIN ISLANDS, U.S.","WF":"WALLIS AND FUTUNA","EH":"WESTERN SAHARA","YE":"YEMEN","ZM":"ZAMBIA","ZW":"ZIMBABWE"}

# Iterates through XML-structure and removes the namespace, for easier navigation in getCountry()s ElementTree.findall()
def remove_namespace(doc, namespace):
"""Remove namespace in the passed document in place."""
ns = u'{%s}’ % namespace
nsl = len(ns)
for elem in doc.getiterator():
if elem.tag.startswith(ns):
elem.tag = elem.tag[nsl:]

# getCountry – where the magic happens. Encodes string with artistname to url, then query musicbrainz search engine.
# parses the XML-answer and get the name, id and country of the first returned element (with highest weight)
# returns country name i a) artist is found through the search engine b) artist has a country associated to the profile, otherwise returns False
def getCountry(name):
name = urllib.quote_plus(name)
BASE_URL = "http://musicbrainz.org/ws/2/artist/?query=%s&format=xml&method=advanced" % (name)
print "Querying: %s" % (BASE_URL)
try:
search_input = urllib.urlopen(BASE_URL)
# Checks whether HTTP Request Code is 200 – if not goes to sleep for 5 seconds // Inded for 503 Code
http_code = search_input.code
if http_code != 200:
# print "Could not access: %s \t Got HTTP Code: %s. 5 second cool-down" % (name, http_code)
time.sleep(5)
getCountry(name)
except Exception:
print "GETTING_ERROR: Something went wrong while getting HTTP"
return False
#search_xml = search_input.read()
#print search_xml
try:
tree = ET.parse(search_input)
remove_namespace(tree, u’http://musicbrainz.org/ns/mmd-2.0#’)
feed = tree.getroot()
elem = feed.findall("./artist-list/")
#print elem[0].find(‘name’).text
#print elem[0].get(‘id’)
except Exception:
print "PARSE_ERROR: Something went wrong while parsing HTTP"
return False
try:
if elem[0].find(‘country’) != None:
# print COUNTRIES[elem[0].find(‘country’).text]
try:
country = COUNTRIES[elem[0].find(‘country’).text]
except Exception:
print "Could not find key in countrylist error"
return False
return [country,elem[0].get(‘id’),elem[0].find(‘name’).text]
else:
print elem[0].find(‘name’).text + " has not any country associated\n"
return False
except IndexError, ValueError:
print "ERROR – COULD NOT GET DATA FROM %s\n" % (name)
return False

# If method is called from terminal. Iterates through topp1000 artists contained in a CSV-file in same directory.
if __name__ == "__main__":
#name = sys.argv[1]
csvfile = open("topp1000_artister.csv")
outfile = open("topp1000_output.csv","w")
artistlist = csv.reader(csvfile, delimiter=’,’, quotechar=’"’)
for line in artistlist:
result = getCountry(line[1])
try:
if result != False:
result_string = "%s,%s,%s,%s,%s,%s\n" % (line[0],line[1],line[2],result[0],result[1],result[2])
# print result_string
else:
result_string = "%s,%s,%s,%s\n" % (line[0],line[1],line[2],"No Country Found or fail occured")
# print result_string
except IndexError, ValueError:
print e
result_string = "Error on element: %s\n" % line[1]
try:
outfile.write(result_string)
except:
print "Write error happened with %s" % line[1]
[/sourcecode]

And as always, I am most greatful for feedback! Hope this may come in handy!

The Music in the Clouds

The Music in the Clouds

I have got a new job. For the last one and a half month I have been working as a research assistant on the research project “Clouds & Concerts” (Norwegian: Sky & Scene). The project is a collaboration between the Department of Musicology and the Department of Media and Communication at the University of Oslo as well as the Norwegian streaming service WiMP, Telenor and SINTEF and seeks to understand how the new music technology paradigm has affected music listening, music distribution, and audiences’ relationship to live music. My position is 50%, so I hope to fill the rest of my weeks with relevant freelance work and experiments (if you need any digital assistance or want to develop something, please contact me.) I am excited to learn more about this interesting field, and to learn more about scientific work and hopefully specialise in data analysis and quantitative methods.

The projects English website and Norwegian website

The picture is a word cloud made up from genre tags, in courtesy of the project